Καλημέρα κόσμε!

Καλωσήλθατε στο WordPress! Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε να γράφετε!

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ
2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για
ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις
αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠΔΠΧ).

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(EE 2016/679) (στο εξής ο «Κανονισμός») για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ο παρών ιστοχώρος αναγνωρίζει και σέβεται το
δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του
διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.

Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των
χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του
Ιστοχώρου μας. Με την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον ιστοχώρο μας,
αποδέχεστε τους όρους που περιγράφονται στην πολιτική αυτή.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε:
Συλλέγουμε, λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε και γενικώς επεξεργαζόμαστε τα
εξής που σας αφορούν:
• Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που καταχωρείτε μέσω του
ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχετε όταν
δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο (συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο,
αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό
φορολογικού μητρώου σε περίπτωση που για κάποια αγορά μας ζητηθεί να
εκδώσουμε τιμολόγιο),
• πληροφορίες που εμπεριέχονται ή που σχετίζονται με οποιασδήποτε φύσης
επικοινωνία σας με εμάς, είτε απευθείας είτε μέσω του ιστοτόπου μας
•πληροφορίες όπως αυτές που αναλύονται στη συνέχεια με τίτλο «Cookies».
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ή τη
συγκατάθεσή σας πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν
απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και
ισχύουσα διεύθυνση e-mail.

Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας

H επιχείρησή μας δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων (δεδομένα ειδικής κατηγορίας άρθρου 9 του
Κανονισμού).

2. Προϋποθέσεις για τη λήψη της συγκατάθεσής

Η επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα με βάση τη
συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας παρέχεται υπό τη μορφή γραπτής
δήλωσής σας αποκλείοντας ρητά οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Το αίτημα προς
συγκατάθεση είναι διακριτό, κατανοητό, σε εύκολα προσβάσιμη μορφή και

χρησιμοποιεί σαφή και απλή διατύπωση. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη
συγκατάθεσή σας το ίδιο εύκολα με τον τρόπο που τη δώσατε.

3. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα δεδομένα

Η επιχείρησή μας ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης των
δεδομένων, περιορίζει τη συλλογή και επεξεργασία μόνο στα προσωπικά
δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για το σκοπό για
τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Συγκεκριμένα, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα, μετά από τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας
με σκοπό:

i. την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας από απόσταση μέσω
ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε από το φυσικό κατάστημα
ii. ii. την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήσατε να σας παρέχουμε,
iii. iii. τη συμμόρφωση της επιχείρησής μας προς την κείμενη
νομοθεσία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τη φορολογική, εργατική
και ασφαλιστική νομοθεσία,
iv. iv. την καταχώριση παραγγελίας, αποστολή παραγγελίας στην
ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε, παρακολούθηση της
παραγγελίας μέχρι την παράδοση,
v. v. την ενημέρωση για όποιο πρόβλημα ανακύψει κατά την εκτέλεση
της παραγγελίας άμεσα, και την απάντηση σε οποιοδήποτε
ερώτημα ή αίτησή σας,
vi. vi. την ενημέρωσή σας για τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές
μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, μόνο εφόσον μας έχετε
δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας,
vii. vii. τη διενέργεια διαγωνισμών,
viii. viii. την εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση, ώστε να
διαπιστώνουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος μας και να
κατανοούμε πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε,
ix. ix. την αρτιότερη ανταπόκριση σε παράπονο/-α σχετικά με την
παραγγελία σας,
x. x. τη συμμόρφωσή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών
αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης, (εφόσον συντρέχει
τέτοια περίπτωση),
xi. xi. την επαλήθευση όσον αφορά στη συμμόρφωση με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας,
xii. xii. την προστασία των αστικών δικαιωμάτων μας,
xiii. xiii. την κατανόηση των ενδιαφερόντων σας, ώστε να μπορούμε να
προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις προσφορές και τις λοιπές
δράσεις που εμφανίζουμε στον ιστότοπό μας με τέτοιο τρόπο που
να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις
σας.

4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά την αποστολή δεμάτων και παραδόσεων εμπορευμάτων διαβιβάζουμε
το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας
στους μεταφορείς και – ενδεχομένως στον εκτελεστή εντολών – με τους
οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση, με σκοπό να εκπληρώσουν την παράδοση
και να έρθουν σε επαφή μαζί σας για να ενημερωθείτε και να συμφωνήσετε
την παράδοση.
Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που συνδέεται με το παρόν
προκύπτει από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, εφόσον μας
έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των
δεδομένων απαιτείται για την εκπλήρωση της συμφωνηθείσας, με σύμβαση,
παράδοσης εμπορευμάτων, η νομική βάση είναι η εξής: άρθρο 6 παράγραφος
1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Επιπρόσθετη είναι η νομική βάση για την
επεξεργασία δεδομένων που συνδέεται με το παρόν, άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ (στάθμιση συμφερόντων, βάσει των δικών μας
συμφερόντων, να σας παρέχουμε μια ομαλή παράδοση σε ώρες που είναι οι
καλύτερες δυνατές για εσάς).
Διαγράφουμε όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα το αργότερο μετά τη νόμιμη
λήξη της εγγύησης, εφόσον δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή δεν δικαιούμαστε
βάσει δικαίου την περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων αυτών.

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών μεταβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής
σας στο εντεταλμένο πιστωτικό ίδρυμα ή στην υπηρεσία πληρωμών που
επιλέχθηκε κατά τη διαδικασία της παραγγελίας.

5. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε
άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει
στη Εταιρεία μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να
επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι
οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας δεν
εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα
ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες
και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν
προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.
Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που
βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, σε καμία περίπτωση δεν
σημαίνει ότι η Εταιρεία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο
ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι η εταιρεία δεν
υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο
των διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, όσο και των υπηρεσιών τρίτων στις
οποίες παρέχει πρόσβαση. Εντούτοις η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε να
αφαιρεί, τροποποιεί ή διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με
διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, αν κατά την κρίση της απειλείται
ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες όροι.

Όλες οι ενέργειες που προβαίνετε σε άλλον ιστότοπο ή διαδικτυακό τόπο από
αυτόν της επιχείρησής μας γίνονται με αποκλειστική δική σας ευθύνη.

6. Χρονικό Διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Αποθηκεύουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για
το χρονικό διάστημα που είναι σε ισχύ η συμβατική σχέση σας μαζί μας.
Εάν λήξει η συμβατική μας σχέση, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος που απαιτεί η

κείμενη νομοθεσία με σκοπό τη συμμόρφωση μας, ενδεικτικά, σε
φορολογικούς νόμους, διατάξεις παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων
Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε για την
αποστολή newsletter, προσφορές, η διατήρησή τους γίνεται για όσο χρονικό
διάστημα νομιμοποιούμαστε δυνάμει της ρητής συγκατάθεσής σας. Εν γένει,
σε περίπτωση ανάκλησης συγκατάθεσης είμαστε υποχρεωμένοι να
διαγράψουμε οριστικά τα προσωπικά δεδομένα για τα οποία έγινε ανάκληση
της συγκατάθεσής σας.

7. Ενημερωτικό υλικό (Newsletters)

H επιχείρησή μας δεσμεύεται να
λαμβάνει τη ρητή συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων σας με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας μέσω newsletters. Η
συγκατάθεση αυτή θα πρέπει να δοθεί εφόσον έχετε λάβει γνώση της
πολιτικής μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και των
δικαιωμάτων σας.

8. Δικαιώματα με βάση τον Κανονισμό

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) ) (στο
εξής ο «Κανονισμός») έχετε τα εξής δικαιώματα:
I. A) δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν
προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία
II. Β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα να απαιτήσετε τη
διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
III. Γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να
διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
IV. Δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των
δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους
V. Ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε
τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και
αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν
λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
VI. ΣΤ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την

επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και
των ελευθεριών σας.
VII. Για όλα τα ανωτέρω δικαιώματα σας και την άσκησή τους απευθυνθείτε
στην έδρα μας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κνωσσού αρ. 4, Τ.Κ.
56225 ή στο e-mail info@autoclick.com.gr, τηλ. 2311 829100. Η επιχείρησή
μας θα απαντήσει εγγράφως στο αίτημά σας εντός 20 ημερών από την
υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση που κρίνουμε ότι χρειαζόμαστε
παραπάνω χρόνο να απαντήσουμε θα σας ενημερώσουμε για αυτό εγγράφως

9. Επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων

Για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα επικαιροποιημένα,
σας συμβουλεύουμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως για οποιεσδήποτε
αλλαγές ή λάθος καταχωρήσεις των στοιχείων σας. Για να εξετάσετε και/ή να
επιμεληθείτε προσωπικά δεδομένα, ή να λάβετε γνώση για πόσο χρονικό
διάστημα η επιχείρησή μας προτίθεται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα ή
για άλλες ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων,
ή αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα, ώστε να σας παράσχουμε πληροφορίες
σχετικά με το εάν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε εκ μέρους τρίτων
οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
αρμόδιο τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autoclick.com.gr

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και
επισκεπτών του Ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση και μέτρα
ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής
χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των
προσωπικών σας πληροφοριών.

Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, όπως προαναφέρθηκε,
ενδέχεται να συγκεντρώνονται στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών με τη
χρήση cookies. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστοχώρο μας να
αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, την ασφαλή
αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση
της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies, αν το επιλέξετε. Μπορείτε να διαγράψετε
όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να
ρυθμίσετε τους περισσότερους browsers, ώστε που να μην επιτρέπουν την
εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να διαγράψετε ή να καταργήσετε
ορισμένα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του ιστοχώρου μας.
Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, π.χ. λόγω των
τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Εμείς προτρέπουμε τους χρήστες
να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Autoclick.com.gr

Όροι χρήσης

Η Autoclick.com.gr είναι μια νέα επωνυμία στον χώρο του ηλεκτρονικού
λιανικού εμπορίου, η οποία όμως διαθέτει με πολυετή παρουσία στον τομέα
του αυτοκινήτου, των αξεσουαρ, των λιπαντικών χημικών και ανταλλακτικών
αυτοκινήτου, με την εισαγωγή και την διάθεση των προϊόντων αυτών. Η
συνεργασία με επώνυμους οίκους του εξωτερικού και εγχώριους, μας δίνει
την δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστα και ποιοτικά
προϊόντα. Με μεγάλη γκάμα και την συνεχή ανανέωση με ό,τι καινούργιο και
πρωτότυπο σε κυκλοφορία προϊόντων. Η Autoclick.com.gr έχει την
δυνατότητα να εξυπηρετεί τους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα με τους
καλύτερους όρους της αγοράς με συνέπεια και ταχύτητα. Προτού κάνετε
χρήση των υπηρεσιών αγοράς στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε
στην ιστοσελίδα μας, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω
όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του
ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση
www.autoclick.gr.com. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα
βρείτε στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται
στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να
επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, τεκμαίρεται ότι έχετε
διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους
Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.

Πεδίο Xρήσης της Iστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα της επιχείρησης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό.
Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας
σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H
Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των
προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική
περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε
προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.
Πνευματικά Δικαιώματα
Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί
Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της
επιχείρησης ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να
αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε
επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της επιχείρησης, και συνεπώς δεν
μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να
επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά
ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε
μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε,
αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε
πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε
ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα
στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη
ρητή έγγραφη συγκατάθεση της επιχείρησης. Τίποτα από όσα περιέχονται σε

αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή
δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της επιχείρησης ή τρίτων.

Εμπορικά Σήματα

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης, οι
ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα
ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της επιχείρησης ή τρίτων, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών
απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής
και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού
κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση μας προτίθεται να προστατεύσει
ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των
χρηστών της Ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε την Πολιτική
Ιδιωτικότητας που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης, η οποία
επεξηγεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών δεδομένων
που συλλέγονται και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
χρηστών της Ιστοσελίδας.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που
εκτίθενται στην Πολιτική Απορρήτου, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό
που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την Ιστοσελίδα
της επιχείρησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως
ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η επιχείρησή μας θα τα εκλάβει
και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση
ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η επιχείρησή μας είναι ελεύθερη να
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που
περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που
προσφέρει μέσω διαδικτύου.

Ιστοσελίδες και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε
άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει
στην επιχείρησή μας. Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να
επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι
οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της επιχείρησής μας. Η επιχείρησή μας
δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την
ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις
ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια
ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που
περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω
συνδέσμου που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της επιχείρησής μας, σε καμία

περίπτωση δεν σημαίνει ότι η επιχείρησή μας εγκρίνει ή συστήνει
ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού,
ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και
αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε δίνει
οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια,
ενημερότητα ή πληρότητα της Ιστοσελίδας της. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε
κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της
Ιστοσελίδας. Η επιχείρηση δεν δίνει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση,
ούτε υπόσχεται την καταλληλότητα των αντικειμένων της εμπορίας της για
συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση μη διαθεσιμότητας ορισμένων εκ των αναρτημένων στην
Ιστοσελίδα της προϊόντων. Ούτε η επιχείρηση αλλά ούτε και οποιοδήποτε
μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην διάθεση αυτής
της Ιστοσελίδας, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη,
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας,
παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε
πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, ή για ζημία που
προκλήθηκε από έστω και ελαφρά αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου ή
προστηθέντος της ή από οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη στο περιεχόμενό
της, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της
επιχείρησης με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο χρήστη. Ο
αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε
ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Περιγραφή Προϊόντων

Η επιχείρησή μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και
λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων
που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός
προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να
λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Συνεχώς η autoclick.com.gr επεκτείνει, ενημερώνει και
βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες,
θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη
διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε
για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε
καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Η επιχείρηση
διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από
την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Τιμολόγηση

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στην Ιστοσελίδα
της επιχείρησης είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το τελικό
κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή
κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υφίστανται) και
αποστολής, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν
από την υποβολή της παραγγελίας τους. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη
είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η επιχείρηση διατηρεί το
δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε
τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις παραγγελίες που έχουν ήδη
αποσταλεί και οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την επιχείρηση. Η
επιχείρηση σας παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας
σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί,
απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της
Ιστοσελίδας. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την
αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την επιχείρηση.
Σημειώνεται ότι η επιχείρηση δύναται να υπαναχωρήσει και να μην
εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα
επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί, κατόπιν
συνεννοήσεως με τους πελάτες.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με Τραπεζική Κατάθεση
Οι πελάτες του Autoclick.com.gr έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν με
τραπεζική κατάθεση το ποσό της παραγγελίας τους σε τραπεζικό λογαριασμό
της επιχείρησης κατόπιν συνεννόησης. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται
έπειτα από την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας.

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα

Όλες οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα γίνονται μέσω ασφαλούς
περιβάλλοντος συναλλαγών της Τράπεζας Eurobank. Επίσης οι πελάτες μας,
έχουν τη δυνατότητα συναλλαγών μέσω ασφαλούς σύνδεσης της σελίδας του
Paypal.com. Όταν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και εφόσον έχετε
επιλέξει τρόπο πληρωμής με πιστωτική (Paypal) θα μεταφερθείτε σε ασφαλή
σελίδα του Paypal.com όπου θα ολοκληρώσετε την αγορά σας. Το
Autoclick.com.gr δεν αποθηκεύει δεδομένα πιστωτικών καρτών ούτε έχει
πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.
Πληρωμή με Αντικαταβολή
Το Autoclick.com.gr αποστέλλει προϊόντα και με αντικαταβολή.

Διαθεσιμότητα και ευθύνη

To Autoclick.com.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των
προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών
περί μη διαθεσιμότητας τους. To Autoclick.com.gr ευθύνεται μόνο για δόλο
και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση
παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που το ίδιο δίνει ή
υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου του. Το ηλεκτρονικό
κατάστημα Autoclick.com.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα
που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση
στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη
λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του
δικτυακού τόπου. Επίσης τo Autoclick.com.gr δε φέρει καμία ευθύνη για
πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις
τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω
αυτού. Πριν από κάθε πληρωμή ρωτήστε μας για την διαθεσιμότητα.

Εγγυήσεις Προϊόντων

Η επιχείρηση συνοδεύει τα προϊόντα που διαθέτει μέσω της Ιστοσελίδας της
με τις σχετικές εγγυήσεις κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται.
Η επιχείρηση δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου
είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά. Σε
περίπτωση που κάποιο προϊόν εμφανίζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από
εγγύηση, η αποστολή του προϊόντος προς επισκευή στην έδρα της
επιχείρηση μας και/ή στην αντίστοιχη Αντιπροσωπεία (βλέπε σχετικά
λεπτομέρειες επιστροφών για κάθε προϊόν ξεχωριστά), καθώς και εν συνεχεία
η παραλαβή του εν λόγω προϊόντος, θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση του
πελάτη.
Δεν καλύπτονται από εγγύηση τα εξής προϊόντα: Λάμπες – Ηλεκτρονικά μέρη
– Τακάκια – Δισκόπλακες Δεν φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις στην
αξιολόγηση και παροχή σέρβις από τους αντιπροσώπους των εργοστασίων.

Αποστολή Προϊόντων

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο
εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η επιχείρηση
συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορέων (courier), προκειμένου να
εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα
αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της επιχείρησης, οι οποίοι θα
ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την
υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Η επιχείρησή μας καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του
αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για
οποιονδήποτε λόγο, η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε
ευθύνης.

Παράδοση Μεγάλων σε Όγκο Προϊόντων

Η παράδοση των μεγάλων σε όγκο προϊόντων γίνεται από την μεταφορική
εταιρεία επί του πεζοδρομίου. Αν επιθυμείτε να παραδοθεί η παραγγελία σας
σε όροφο θα πρέπει πριν κάνετε την παραγγελία να επικοινωνήσετε με την
επιχείρηση στο τηλ. 2311 829100 για να σας γνωστοποιηθεί το επιπλέον
κόστος.

Τα έξοδα των μεταφορικών, της αντικαταβολής καθώς και η δωρεάν
αποστολή άνω των 50,00€ ισχύουν μόνο για τις παραγγελίες εντός Ελλάδας
και για παραγγελίες έως 5 κιλά. (Εξαιρούνται ογκώδη αντικείμενα όπως:
προφυλακτήρες , μπαγκαζιέρες κτλ) . Τα μεταφορικά για ογκώδη δέματα
προσαρμόζονται αναλόγως του βάρους, του όγκου και του τόπου
προορισμού.

Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων

Τα αποστελλόμενα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια
κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει από τη
στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.

Επιστροφές Προϊόντων / Υπαναχώρηση

Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να
προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση
του πωλούμενου προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου
να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή
προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ. Επιστροφές των
προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας της επιχείρησης
προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση (δικαίωμα υπαναχώρησης πριν
την παράδοση)

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή ήτοι να ακυρώσει τη
συναλλαγή αγοραπωλησίας πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην
περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μία δήλωση ακύρωσης στην
autoclick.com.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@autoclick.com.gr. Η
autoclick.com.gr θα αποδεχθεί την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον
πελάτη με πίστωση της πιστωτικής του κάρτας μόνο εφόσον το (αγορασθέν)
προϊόν/τα (αγορασθέντα) προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί στην επιχείρηση
ταχυαποστολής (courier) για παράδοση στον Πελάτη. Εάν έχουν ήδη δοθεί
στην επιχείρηση ταχυαποστολής, τότε η ακύρωση θα θεωρηθεί ως επιστροφή
των προϊόντων κατά τους κατωτέρω όρους.

Αλλαγή των προϊόντων μετά την παράδοση

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιηθείσα αγορά,
έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος. Στην
περίπτωση αυτή, ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα – e-
mail στην autoclick.com.gr στην ανωτέρω αναφερθείσα ηλεκτρονική
διεύθυνση, info@autoclick.com.gr και να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο
2311 829100, ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της
επιλογής του.

Για αλλαγή μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη
ελαττωματικού προϊόντος, ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής της
επιστροφής (κούριερ, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με
δική του ευθύνη.
Αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές για προϊόντα που πωλούνταν με
έκπτωση κατά τη στιγμή της αγοράς.

Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο
Πελάτης θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά, με e-mail, να προχωρήσει σε νέα
διαδικασία πληρωμής (για την πληρωμή της διαφοράς). Το e-mail θα περιέχει
σύνδεσμο στην ιστοσελίδα πληρωμών του παρόντος ιστοχώρου, μέσω της
οποίας ο Πελάτης θα εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία πληρωμής σύμφωνα
με τους όρους κατωτέρω. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το
επιστρεφόμενο προϊόν τότε η autoclick.com.gr, θα πιστώσει στον Πελάτη τη
διαφορά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω.

Επιστροφή Προϊόντων μετά την παράδοση (Δικαίωμα υπαναχώρησης
μετά την παράδοση)

Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε,
έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που θα αγοράσει και να
ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος όπως προβλέπεται από την
ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα
υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση). Στην περίπτωση αυτή, ο
Πελάτης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην
autoclick.com.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω
info@autoclick.com.gr και επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 2311 829100, ζητώντας
την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του πληρωθέντος
τιμήματος.

Για επιστροφή μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη
ελαττωματικού προϊόντος με σκοπό την επιστροφή των χρημάτων, ο πελάτης
αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής της επιστροφής (κούριερ, μεταφορική,
ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με δική του ευθύνη.

Προθεσμία για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντων

Κάθε αίτημα για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται
εντός 14 πλήρων ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Τα αιτήματα για
αλλαγή ή για επιστροφή των προϊόντων μετά την περίοδο των 14 πλήρων
γίνονται δεκτά μόνο σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με
τον ελληνικό νόμο, βάσει των διατάξεων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις
πώλησης.

Όροι και προϋποθέσεις για την εγκυρότητα αλλαγής ή επιστροφής
προϊόντος

Επιστροφή ή αλλαγή ολόκληρου του προϊόντος
Τόσο το δικαίωμα αλλαγής όσο και το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος
(δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το
αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του
προϊόντος.

Κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων

Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν
αποδεικνύεται ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί και θα επιστραφεί με χρέωση
του πελάτη. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (για επιστροφή τιμήματος
ή για αλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια και η αρχική
τους συσκευασία να μην έχει αποσφραγιστεί.

Αποστολή των προϊόντων στην autoclick.com.gr

Η αποστολή των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων εντός Ελλάδος
γίνεται δωρεάν μόνο μέσω της ίδιας εταιρίας ταχυμεταφοράς με την οποία
απεστάλη το προϊόν για πρώτη φορά. Σε περίπτωση αποστολής του
προϊόντος προς επιστροφή ή προς αλλαγή με άλλη εταιρία ταχυμεταφοράς,
θα χρεώνεται ο πελάτης τα έξοδα αποστολής. Ο Πελάτης αποστέλλει μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που σημειώθηκε ανωτέρω autoclick.com.gr και επικοινωνεί τηλεφωνικά στο
2311 829100, ζητώντας την επιστροφή ή αλλαγή του προϊόντος. Το κόστος
αποστολής των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων εκτός Ελλάδος
αναλαμβάνει ο πελάτης.
Για κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται ή για το οποίο ζητείται αλλαγή, ο
Πελάτης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της
απόδειξης της αρχικής αγοράς.

Κόστος παράδοσης για προϊόντα των οποίων ζητείται η αλλαγή.

Στην περίπτωση λανθασμένου, κατεστραμμένου ή ελαττωματικού προϊόντος,
για το οποίο ζητείται η αλλαγή, ο Πελάτης δεν θα χρεώνεται το κόστος για την
δεύτερη παραλαβή του νέου προϊόντος που απέκτησε κατόπιν της αλλαγής.
Προϋποθέσεις για την επιστροφή προϊόντων.

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η
autoclick.com.gr δικαιούται είτε (α) να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή
επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα και συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή ή
την αλλαγή του προϊόντος είτε (β) ιδίως στην περίπτωση προϊόντων που δεν
επιστρέφονται άθικτα, πλήρη, ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία
σφραγισμένη.

Επιστροφή τιμήματος

Μόλις η autoclick.com.gr λάβει αίτημα επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος και
εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πιστώσει την πιστωτική
κάρτα του Πελάτη με το σχετικό ποσό. Για την επεξεργασία του αιτήματος και
την πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής απαιτούνται συνήθως 7
εργάσιμες ημέρες. Ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μόλις έχει γίνει η πλήρης
επεξεργασία του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής. Στην προβλεπόμενη
ανωτέρω περίπτωση που η autoclick.com.gr δικαιούται αποζημίωση για
ελαττώματα των επιστραφέντων προϊόντων, θα έχει το δικαίωμα να
συμψηφίσει το σχετικό ποσό της αξιούμενης αποζημίωσης με το προς
επιστροφή τίμημα.

Στην περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο
πληρωμής, για μια παραγγελία που εμπεριέχει προϊόντα τα οποία δεν
βρίσκονται σε διαθεσιμότητα δεν θα υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Ανήλικοι Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την
απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα. Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων
Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη
νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να
μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα
των υπόλοιπων όρων. Η επιχείρηση δύναται οποιαδήποτε στιγμή να
τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων
Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι
έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που
αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης. Η επιχείρηση
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της
Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά
αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία της επιχείρησής μας είναι

ΜΠΑΧΑΡΟΓΛΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
  ΑΦΜ: 045500493
   ΔΟΥ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΓΕΜΗ: 057663604000
Κνωσσού 4,Εύοσμος Θεσσαλονίκης,
Τηλ 2311 829100,
Email: info@autoclick.com.gr

Ποιοί Είμαστε

Η Autoclick .com.gr είναι μια νεα επωνυμια στον χωρο του ηλεκτρονικου λιανικου

εμποριου,αλλα με πολυετη παρουσια στον κλαδο του αυτοκινητου των αξεσουαρ

των λιπαντικων χημικων και ανταλλακτικων αυτοκινητου,με την εισαγωγη και την

διαθεση των προιοντων αυτων.

Η συνεργασια με επωνυμους οικους του εξωτερικου και εγχωριους μας δινει την

δυνατοτητα να παρεχουμε στους πελατες μας αξιοπιστα και ποιοτικα προιοντα.

Με μεγαλη γκαμα και την συνεχεις ανανεωση με ότι καινουργιο και πρωτοτυπο

σε κυκλοφορια προιοντων.

Η Autoclick.com.gr εχει την δυνατοτητα να εξυπηρετει τους πελατες της σε ολη

την ελλαδα με τους καλυτερους ορους της αγορας με συνεπεια και ταχυτητα.

Delivery

Shipments and returns

Your pack shipment

Packages are generally dispatched within 2 days after receipt of payment and are shipped via UPS with tracking and drop-off without signature. If you prefer delivery by UPS Extra with required signature, an additional cost will be applied, so please contact us before choosing this method. Whichever shipment choice you make, we will provide you with a link to track your package online.

Shipping fees include handling and packing fees as well as postage costs. Handling fees are fixed, whereas transport fees vary according to total weight of the shipment. We advise you to group your items in one order. We cannot group two distinct orders placed separately, and shipping fees will apply to each of them. Your package will be dispatched at your own risk, but special care is taken to protect fragile objects.

Boxes are amply sized and your items are well-protected.

Hello world!

Welcome to Kallyas Network. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!